Komunikat taryfowy 2018

Spółka Iławskie Wodociągi, stosownie do art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.) oraz na mocy uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/398/17      z dnia 27 listopada 2017 r., informuje, że poniższa taryfa za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r..

Wysokość cen wody i ścieków:

Woda

Rodzaj grupy Jednostka Cena zł/m

netto

Cena zł/m³ brutto
Grupa I m3 2,52 2,72

Ścieki

Rodzaj grupy Jednostka Cena zł/m³ netto                          Cena zł/m³  brutto
Grupa I m3 5,41 5,84

 

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń  kanalizacyjnych

Lp. Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Wartość dopuszczalna [mg/l] Stawka jednostkowa netto/brutto                  (w zł/kg)
1 2 3 4
1. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 [mgO2/l] 1100 0,73/0,79
2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT [mgO2/l] 1900 0,73/0,79
3. Zawiesiny ogólne [mg/l] 750 0,73/0,79
4. Azot ogólny [mg/l] 110 0,73/0,79
5. Fosfor ogólny [mg/l] 17 0,73/0,79

 

Prezes Zarządu

                                                                                               Jerzy Biereg


Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. za lata 2017 i 2018

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej NR 174/I/2017 z dnia 25 listopada 2017r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. za lata 2017 i 2018 została wybrana Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych DORADZTWO z Elbląga.


Ogłoszenie w sprawie sprzedaży pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży pojemników do segregacji odpadów komunalnych

Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. posiadają do sprzedaży używane pojemniki do segregacji odpadów komunalnych (dzwonki).

Przedmiot sprzedaży:

Pojemniki 1500/SEG/Szkło/ szt. 3 – przystosowane do segregacji szkła, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Pojemniki 1500/SEG/Papier/ szt. 3 – przystosowane do segregacji makulatury, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Pojemniki 1500/SEG/Plastik/ szt. 3 – przystosowane do segregacji plastiku, rok produkcji 2011 – cena wywoławcza: 700,00 zł/szt.

Miejsce, w którym można obejrzeć pojemniki:

Pojemniki można oglądać na Pompowni Centralnej w Iławie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 89 648 23 25, Pan Leszek Rybiński

Oferent składa pisemną odpowiedź na ogłoszenie: Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, oferowaną cenę za wybrane pojemniki i warunki jej zapłaty, oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń.

Miejsce składania ofert:

 Odpowiedź na ogłoszenie – oferty, złożyć należy w zaklejonej kopercie w sekretariacie Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. w Iławie, ul. Wodna 2, w terminie do dnia 29.12.2017 r. godz. 9.00, z dopiskiem „Oferta na sprzedaż pojemników do segregacji – nie otwierać przed 29.12.2017 r. godz. 9.00”

Termin związania ofertą:

7 dni od daty upływu składania ofert.


Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Iławskich Wodociągów spółki Z O.O.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  IŁAWSKICH WODOCIĄGÓW SPÓŁKI Z O.O. ZA ROK OBROTOWY 2017 i ROK OBROTOWY 2018

Pełna treść dokumentu [PDF]


Informacja o nieczynnej Kasie Zakładu.

Uprzejmie informujemy ,że w dniu 14 kwietnia 2017r. Kasa Zakładu będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat – wysokość cen wody i ścieków

KOMUNIKAT

            Spółka Iławskie Wodociągi, stosownie do art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 7  czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.) oraz na mocy uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/280/16 z dnia 28 listopada 2016 r., informuje, że poniższa taryfa za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązywać będzie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r..

 

Wysokość cen wody i ścieków:

Woda

Rodzaj grupy Jednostka Cena zł/m

netto

Cena zł/m³ brutto
Grupa I m3 2,52 2,72

Ścieki

Rodzaj grupy Jednostka Cena zł/m³ netto                          Cena zł/m³  brutto
Grupa I m3 5,41 5,84

 

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń  kanalizacyjnych

Lp. Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Wartość dopuszczalna [mg/l] Stawka jednostkowa netto/brutto                  (w zł/kg)
1 2 3 4
1. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 [mgO2/l] 1100 0,73/0,79
2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT [mgO2/l] 1900 0,73/0,79
3. Zawiesiny ogólne [mg/l] 750 0,73/0,79
4. Azot ogólny [mg/l] 110 0,73/0,79
5. Fosfor ogólny [mg/l] 17 0,73/0,79

 

Prezes Zarządu

                                                                                               Jerzy Biereg


Informacja o godzinach pracy Kasy w dniu 21 grudnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy ,że w dniu 21 grudnia 2016r. Kasa czynna będzie w godzinach 7:00 – 10:00. Za utrudnienia przepraszamy.


Przetarg na rozbudowę suszarni osadów ściekowych

Przetarg nieograniczony na rozbudowa słonecznej  suszarni osadów  ściekowych-hala nr 2

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
Zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:
Rozbudowa słonecznej suszarni osadów ściekowych – hala nr2 .

Dokumenty do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]
Formularze do edycji [DOC]
Projekt Budowlany [ZIP]

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (dodano dnia 19.10.2016) :
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania [PDF]
[Zał.1] Odwołanie KIO [PDF]

Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 26.10.2016) :
Wyjaśnienia SIWZ [PDF]
[Zał.1]Badania gruntu – Dziarny [PDF]


Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

(dodano dnia 27.10.2016)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]
Zmiana terminu składania ofert [PDF]


Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 28.10.2016):
Wyjaśnienia SIWZ [PDF]


Modyfikacja treści SIWZ (dodano dnia 31.10.2016:
Modyfikacja treści SIWZ [PDF]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]
Załączniki w wersji edytowalnej – modyfikacja 24.10.2016 [DOC]


Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 07.11.2016) :
Wyjaśnienia SIWZ [PDF]


Wyjaśnienia treści SIWZ (dodano dnia 08.11.2016) :
Wyjaśnienia SIWZ [1] [PDF]

Wyjaśnienia SIWZ [2] [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dodano dnia 08.11.2016) :
Ogłoszenie [PDF]


Zmiana terminu składania ofert (dodano dnia 08.11.2016) :
Zmiana terminu składania ofert [PDF]

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

(dodano dnia 14.11.2016) :

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]

Zmiana terminu składania ofert [PDF]
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

(dodano dnia 21.11.2016) :

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[PDF]

Zmiana terminu składania ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (dodano 29.11.2016)

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dodano 05.12.2016)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 19.12.2016)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [PDF]

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczony na Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia do zagęszczania osadów

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2
14-202 Iława
tel. 89 648 51 23
zakończenie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 418 000 euro na:
Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów przez zakup urządzenia
do zagęszczania osadów.


Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]